نام واحد : تبریزتمات

نام محصول : ابغوره

 • سریال مجوز : 1100385
 • شماره مجوز : 21521
 • تاریخ مجوز : 19/12/1370
 • کد محصول : 15131733
 • شرح محصول : ابغوره
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%