نام واحد : حسن وبابک داداش زاده قدسی وفائقه پیشدادآذر

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 1103281
 • شماره مجوز : 6737
 • تاریخ مجوز : 03/04/1375
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 5,475 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%