نام واحد : کشدابر

نام محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی

 • سریال مجوز : 1100347
 • شماره مجوز : 8407
 • تاریخ مجوز : 12/07/1376
 • کد محصول : 15135010
 • شرح محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%