نام واحد : نیکو سهند مراغه

نام محصول : قندازشکر

 • سریال مجوز : 1102196
 • شماره مجوز : 6461
 • تاریخ مجوز : 27/12/1374
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 2,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%