نام واحد : ممتاز افشار

نام محصول : محصولات گوشتی اماده ونیمه اماده برای غذای انسان

 • سریال مجوز : 1102219
 • شماره مجوز : 14090
 • تاریخ مجوز : 17/11/1377
 • کد محصول : 15111710
 • شرح محصول : محصولات گوشتی اماده ونیمه اماده { برای غذای انسان }
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%