نام واحد : خشکباررزان مراغه

نام محصول : درجه بندی وشستشوی کشمش

 • سریال مجوز : 1102233
 • شماره مجوز : 6516
 • تاریخ مجوز : 21/01/1375
 • کد محصول : 15131913
 • شرح محصول : درجه بندی وشستشوی کشمش
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%