نام واحد : احدرزمی

نام محصول : تافی

 • سریال مجوز : 1102701
 • شماره مجوز : 9003
 • تاریخ مجوز : 26/11/1374
 • کد محصول : 15431221
 • شرح محصول : تافی
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%