نام واحد : آذرتبریز-سردخانه سازمان گوشت

نام محصول : سردخانه دومداره

 • سریال مجوز : 1103184
 • شماره مجوز : 11336
 • تاریخ مجوز : 03/09/1379
 • کد محصول : 15135013
 • شرح محصول : سردخانه دومداره
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%