نام واحد : آرد میانه

نام محصول : اردگندم نوع والسی

 • سریال مجوز : 1103188
 • شماره مجوز : 10749
 • تاریخ مجوز : 27/06/1380
 • کد محصول : 15311111
 • شرح محصول : اردگندم نوع والسی
 • ظرفیت : 57,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%