نام واحد : شهد سهند

نام محصول : اب میوهغیر مرکبات

 • سریال مجوز : 1102319
 • شماره مجوز : 5298
 • تاریخ مجوز : 12/02/1374
 • کد محصول : 15131720
 • شرح محصول : اب میوه غیر مرکبات
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%