نام واحد : شکوه آذین

نام محصول : قندحبه

 • سریال مجوز : 1103567
 • شماره مجوز : 29232
 • تاریخ مجوز : 16/08/1385
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%