نام واحد : مهردادآزادی

نام محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی

 • سریال مجوز : 1102722
 • شماره مجوز : 46745
 • تاریخ مجوز : 08/09/1373
 • کد محصول : 15135010
 • شرح محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%