نام واحد : شرکت صنایع غذائی تکنوش

نام محصول : عسل بسته بندی شده

 • سریال مجوز : 1104052
 • شماره مجوز : 18892
 • تاریخ مجوز : 01/06/1389
 • کد محصول : 15492232
 • شرح محصول : عسل بسته بندی شده
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%