نام واحد : شیرین محصول بناب

نام محصول : ویفر ساده

 • سریال مجوز : 1106799
 • شماره مجوز : 26404
 • تاریخ مجوز : 03/12/1384
 • کد محصول : 15411232
 • شرح محصول : ویفر ساده
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%