نام واحد : آذرگلبو

نام محصول : تافی

 • سریال مجوز : 1106457
 • شماره مجوز : 14245
 • تاریخ مجوز : 19/11/1377
 • کد محصول : 15431221
 • شرح محصول : تافی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%