نام واحد : سردخانه شجره

نام محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی

 • سریال مجوز : 1106536
 • شماره مجوز : 21302
 • تاریخ مجوز : 27/12/1375
 • کد محصول : 15135010
 • شرح محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%