نام واحد : حمید پورفتح اله بیلوردی

نام محصول : قندحبه

 • سریال مجوز : 1106287
 • شماره مجوز : 23731
 • تاریخ مجوز : 03/06/1386
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%