نام واحد : مهدی ویوسفعلی عطایی

نام محصول : ویفر

 • سریال مجوز : 1107409
 • شماره مجوز : 7658
 • تاریخ مجوز : 11/05/1374
 • کد محصول : 15411230
 • شرح محصول : ویفر
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%