نام واحد : رسول واحمدوحسین ومحمدخراسانی

نام محصول : مرباجات

 • سریال مجوز : 1107492
 • شماره مجوز : 13399
 • تاریخ مجوز : 11/04/1388
 • کد محصول : 15131310
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%