نام واحد : تبریزبرگ ریزان

نام محصول : انواع مرباجات

 • سریال مجوز : 1107577
 • شماره مجوز : 41952
 • تاریخ مجوز : 07/11/1385
 • کد محصول : 15131310
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%