نام واحد : فیروزصلاحی فردوحسین امکانی آبرسی وراهب قابلی ثانی

نام محصول : قند کله وحبه ازشکر

 • سریال مجوز : 1110222
 • شماره مجوز : 62465
 • تاریخ مجوز : 09/05/1378
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%