نام واحد : شرکت شورچین

نام محصول : تولید وبسته بندی آجیل

 • سریال مجوز : 1111962
 • شماره مجوز : 26406
 • تاریخ مجوز : 26/07/1389
 • کد محصول : 15492111
 • شرح محصول : تولید وبسته بندی آجیل
 • ظرفیت : 675 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%