نام واحد : میرصمدسجادی کلجاهی

نام محصول : درجه بندی وشستشوی کشمش

 • سریال مجوز : 1112880
 • شماره مجوز : 25138
 • تاریخ مجوز : 04/07/1388
 • کد محصول : 15131913
 • شرح محصول : درجه بندی وشستشوی کشمش
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%