نام واحد : بهفام پودربناب

نام محصول : خلال هویج سرخ شده

 • سریال مجوز : 1109428
 • شماره مجوز : 21275
 • تاریخ مجوز : 15/10/1382
 • کد محصول : 15131473
 • شرح محصول : خلال هویج سرخ شده
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%