نام واحد : تبریزچاشنی افشار

نام محصول : تمبرهندی

 • سریال مجوز : 1111921
 • شماره مجوز : 22180
 • تاریخ مجوز : 30/09/1383
 • کد محصول : 15131131
 • شرح محصول : تمبرهندی ومشابه
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%