نام واحد : نکوخورنوش آذر

نام محصول : عصاره مالت

 • سریال مجوز : 1116232
 • شماره مجوز : 8547
 • تاریخ مجوز : 14/04/1384
 • کد محصول : 15491330
 • شرح محصول : عصاره مالت
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمالتاوماءالشعیر(1553)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%