نام واحد : مجتمع آذرپروتئین بناب

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 1114443
 • شماره مجوز : 16974
 • تاریخ مجوز : 20/08/1382
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%