نام واحد : محمدصفوی

نام محصول : پودریونجه

 • سریال مجوز : 1120952
 • شماره مجوز : 22012
 • تاریخ مجوز : 24/10/1382
 • کد محصول : 15331132
 • شرح محصول : پودرپلیت یونجه
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%