نام واحد : شرکت شیرین وطن شیر

نام محصول : شیرپاستوریزه

 • سریال مجوز : 1121724
 • شماره مجوز : 5243
 • تاریخ مجوز : 09/03/1383
 • کد محصول : 15201111
 • شرح محصول : شیرپاستوریزه
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%