نام واحد : مس مزرعه

نام محصول : کنسانتره مس سولفیدی

 • سریال مجوز : 350214000000
 • شماره مجوز : 14828
 • تاریخ مجوز : 02/03/1392
 • کد محصول : 1320612382
 • شرح محصول : کنسانتره مس سولفیدی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%