نام واحد : جمشیدوسلیمان مطلب زاده علیشاهی

نام محصول : شیره خرما

 • سریال مجوز : 1110884
 • شماره مجوز : 15423
 • تاریخ مجوز : 22/10/1376
 • کد محصول : 15131924
 • شرح محصول : شیره خرما
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%