نام واحد : مهدی فرهادی بناب

نام محصول : عمل آوری وبسته بندی ماهی

 • سریال مجوز : 1121801
 • شماره مجوز : 42170
 • تاریخ مجوز : 24/12/1390
 • کد محصول : 15121411
 • شرح محصول : عمل اوری وبسته بندی ماهی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%