نام واحد : کویر زنگار مس

نام محصول : کنسانتره مس اکسیدی

 • سریال مجوز : 350217000000
 • شماره مجوز : 50591
 • تاریخ مجوز : 26/10/1392
 • کد محصول : 1320612381
 • شرح محصول : کنسانتره مس اکسیدی
 • ظرفیت : 225 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%