نام واحد : پرویز و بهروزرهنمای بدری

نام محصول : نمک طعام یددار تصفیه شده

 • سریال مجوز : 1123171
 • شماره مجوز : 26873
 • تاریخ مجوز : 08/12/1384
 • کد محصول : 15492512
 • شرح محصول : نمک طعام یددار تصفیه شده
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%