نام واحد : مرغ دشتستان 3551

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 1602092
 • شماره مجوز : 1191904
 • تاریخ مجوز : 07/02/1382
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 115 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%