نام واحد : آیداپیچک

نام محصول : ابنبات

 • سریال مجوز : 1120871
 • شماره مجوز : 24889
 • تاریخ مجوز : 30/10/1383
 • کد محصول : 15431312
 • شرح محصول : ابنبات
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%