نام واحد : حسن مشهدی قاسمی

نام محصول : آوچه فرآوری شده

 • سریال مجوز : 1123795
 • شماره مجوز : 45112
 • تاریخ مجوز : 03/11/1387
 • کد محصول : 15131131
 • شرح محصول : تمبرهندی ومشابه
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%