نام واحد : علی مطلع سراب وعلیرضا آقاجان زاده رضا امین رفتاری

نام محصول : خدمات سردخانه

 • سریال مجوز : 1124680
 • شماره مجوز : 35975
 • تاریخ مجوز : 28/09/1385
 • کد محصول : 15135010
 • شرح محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%