نام واحد : زرین مشک گلریز

نام محصول : نوشابه های غیرالکی - گازدار

 • سریال مجوز : 1125640
 • شماره مجوز : 21259
 • تاریخ مجوز : 17/05/1387
 • کد محصول : 15541110
 • شرح محصول : نوشابه های غیرالکلی
 • ظرفیت : 10,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%