نام واحد : تولید روی بندرعباس

نام محصول : کنسانتره روی

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 36528/13
 • تاریخ مجوز : 13/12/1391
 • کد محصول : 1320512350
 • شرح محصول : کنسانتره روی
 • ظرفیت : 22,400 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%