نام واحد : شاهین شهریار

نام محصول : بسته بندی احشاءخوراکی طیور- گرم ومنجمد

 • سریال مجوز : 1126363
 • شماره مجوز : 1404
 • تاریخ مجوز : 17/01/1387
 • کد محصول : 15111320
 • شرح محصول : احشاءخوراکی طیور
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%