نام واحد : تعاونی 269ماکارونی تسوج

نام محصول : رشته پلوئی

 • سریال مجوز : 1103777
 • شماره مجوز : 10016
 • تاریخ مجوز : 14/06/1374
 • کد محصول : 15441121
 • شرح محصول : رشته پلوئی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%