نام واحد : سردخانه بزرگ آذرتیمور

نام محصول : یخ بسته بندی شده

 • سریال مجوز : 1128254
 • شماره مجوز : 45678
 • تاریخ مجوز : 01/12/1385
 • کد محصول : 15135010
 • شرح محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%