نام واحد : ناصرآهنگری ملکی وایوب راشدی ملکی

نام محصول : قندازشکر - رفایینری

 • سریال مجوز : 1128353
 • شماره مجوز : 21729
 • تاریخ مجوز : 22/06/1385
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%