نام واحد : ورع سیما محمدداودعلیخانی تمدید52330

نام محصول : روده پاک کنی

 • سریال مجوز : 1738177
 • شماره مجوز : 53834
 • تاریخ مجوز : 24/04/1375
 • کد محصول : 15111314
 • شرح محصول : روده طبیعی بزوگوسفند اورژینال [تمیزشده وچربی گیرشده]
 • ظرفیت : 100,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%