نام واحد : شبنم دامنه میشو

نام محصول : پوره میوه آلوچه فرآوری شده

 • سریال مجوز : 1129168
 • شماره مجوز : 32359
 • تاریخ مجوز : 06/09/1385
 • کد محصول : 15131131
 • شرح محصول : تمبرهندی ومشابه
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%