نام واحد : ابراهیم مایلی ملکی

نام محصول : آلوچه فرآوری شده

 • سریال مجوز : 1129551
 • شماره مجوز : 42947
 • تاریخ مجوز : 23/10/1387
 • کد محصول : 15131131
 • شرح محصول : تمبرهندی ومشابه
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%