نام واحد : سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان پروسس میوه

نام محصول : انواع کنسانتره میوهبجزکنسانتره مرکبات

 • سریال مجوز : 3506316
 • شماره مجوز : 16837
 • تاریخ مجوز : 13/08/1386
 • کد محصول : 15491510
 • شرح محصول : انواع کنسانتره میوه بجزکنسانتره مرکبات
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%