نام واحد : مرتضی محمدی

نام محصول : اتاق بارگردان قابل نصب برروی

 • سریال مجوز : 1758166
 • شماره مجوز : 255
 • تاریخ مجوز : 22/12/1369
 • کد محصول : 34201110
 • شرح محصول : اتاق سازی وسایل نقلیه
 • ظرفیت : 50 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت بدنه واجزای بدنه وسائل نقلیه موتوری(3420)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%