نام واحد : ملک بهمن بیگوند

نام محصول : قطعات خودروزبانه قفل-مغزی سو

 • سریال مجوز : 1758321
 • شماره مجوز : 26229
 • تاریخ مجوز : 26/04/1378
 • کد محصول : 34301710
 • شرح محصول : متعلقات ولوازم جانبی خودرو
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%