نام واحد : یاران گنجینه خلخال

نام محصول : انواع کلوچه

 • سریال مجوز : 3506709
 • شماره مجوز : 2748
 • تاریخ مجوز : 07/10/1378
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%